Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte

Algemene verkoopsvoorwaarden

Onze prijzen zijn gebaseerd op de door u opgegeven of door ons opgemeten hoeveelheden. Indien tijdens of na de uitvoering der werken zou blijken dat deze hoeveelheden met meer dan 3% afwijken van de in onze offerte vermelde hoeveelheden, behouden wij ons het recht voor, om voor deze meerwerken een meerprijs aan te rekenen op basis van de berekende tarieven. Onze prijzen zijn exclusief verhuis- of verplaatsingskosten, indien deze nodig zouden zijn voor het goede verloop der werken, zullen de kosten hiervan in regie worden aangerekend. Onze prijzen zijn inclusief werkuren en materiaal. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege, verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest.
Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van 75 €, op het totale factuurbedrag.
Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. Voor alle gechillen en betwistingen is alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd.